DEI i extern kommunikation

CommToAct People

Ökad mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) i extern kommunikation

Idag speglar inte reklam och kommunikation den verkliga mångfalden i samhället. Trots att många företag och organisationer är medvetna om vikten av mångfald och inkludering, fortsätter företag ändå att ignorera det eller har svårt att se hur de ska göra. Forskning visar att vi blir mer kreativa och arbetar bättre genom att vara runt människor som är olika oss själva. Detta är extra tydligt inom marknadsförings- och kommunikationsbranschen, där demografin har förändrats snabbare bland mottagare än bland människor som arbetar med kommunikation.

Mångfald är mer än bara ett begrepp – det skapar affärsnytta. Mångfald ger ny kompetens, attraherar talanger, driver innovation och utökar kundbasen. Trots insikten visar kommunikationen ofta en skev bild av samhället. Stereotyper och en förlegad bild av samhället består.

Den yngre generationen ställer också högre krav på värderingar kopplat till social hållbarhet och ansvar. Vi som arbetar med kommunikation kan inte riskera att missa en stor del av målgruppen och därmed inte uppnå den fulla affärs potentialen. Detta inkluderar t.ex HBTQi, en bredd av åldrar, kroppstyper och andra grupper i samhället. Kommunikationen riskerar annars att bli irrelevant och missa målet.

Vi vill med detta initiativ driva en förändring av kommunikationen så att den speglar vårt verkliga samhälle.

Här är fem tips för att skapa mer inkluderande reklam och kommunikation, och varför du bör ha en bred representation i dina arbetsgrupper.

Dela berättelser och nå ut till grupper och personer som normalt inte syns i reklam och porträttera dem på samma sätt som du skulle göra med personer från mer allmänt representerade grupper. Ifrågasätt ditt spontana val av vem du ska casta och hur – tänk om du gjorde raka motsatsen till din spontana idé? Vem får representera vad? Hur fördelas talartiden i förhållande till kön/ålder/bakgrund? Hur är personen klädd? Vilken ålder har hen? Är de porträtterade på ett sätt som betonar makt eller underlägsenhet och i så fall, hur hänger det ihop med de olika diskrimineringsgrunderna? Vilket ordval och språk använder vi? Vilka kanalval gör vi?
Diskutera! – Tänk och tänk om!

1. Börja inifrån, utmaningar och syfte
Identifiera och definiera företagets och organisationens syfte och använd det som utgångspunkt i allt ni gör. Utgå ifrån en väsentlighetsanalys om det finns, annars fundera på att göra en.
Försök inte täcka allt, utan fokusera på det som är relevant för kärnverksamheten. Var kan varumärket göra störst skillnad? Förtydliga vilka frågor varumärket trovärdigt kan driva kring social hållbarhet. Det bygger attraktion och vidgar vyerna.

2. Öka kunskapen
Social hållbarhet, mångfald, jämlikhet och inkludering är basen för en lönsam och relevant verksamhet. Se till att du breddar perspektiven i arbetsgrupperna för att möjliggöra så relevant och inkluderande kommunikation som möjligt. Om det inte går, se till att ta in kompetens via samarbetspartners eller konsulter. Lyssna, ta in så många perspektiv som möjligt och låt det guida dig i alla konversationer och i alla kommunikativa uttag. Se också till att förtesta förståelsen av budskapet.

3. Relevans och utförande
Säkerställ att mångfald, jämlikhet och inkludering finns med i alla steg från val av partner, arbetsgruppens sammansättning till idé och ända fram till utförande och medieplan. Och är i linje med varumärket och budskapet som ni vill förmedla. Undvik stereotyper. Om du är uppdragsgivare se till att inkludera, kravställa och vara tydlig med vad ni menar med social hållbarhet redan i briefen.

4.Val av media
Var uppmärksam på hur din organisations aktiviteter bidrar till det bredare publika ekosystemet. Här gäller att kritiskt granska medieval och placeringar för den kommunikation ni väljer att lyfta fram så att den blir inkluderande och relevant och i linje med varumärkets ambitioner. Fördjupning Medieguide för inkluderande kommunikation.

5. Resultat / uppföljning
Effekten av kommunikationen är såklart det viktigaste. Ta fram relevanta nyckeltal för att kunna följa upp över tid. Sätt nyckeltal som är relevanta utifrån er kontext, det kan vara reklamens avtryck, kommunikationseffekter eller beteendeförändringar i målgruppen ni vill uppmana till. Är kommunikationsinsatsen en framgång, dela med andra!

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen