Vår egen klimatpåverkan

Alla kommer behöva klimatredovisa!

Från 2024 och framåt kommer tusentals företag inom EU att omfattas av hårdare krav på hållbarhetsrapportering genom det nya direktivet kallat CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Till exempel kommer krav på rapportering av klimatpåverkan att ställas. Den nya förordningen kommer direkt eller indirekt att påverka alla företag inom EU, eftersom de direkt berörda företagen kommer att ställa högre krav på alla sina leverantörer. Leverantörer som uppfyller kraven kommer att ha en klar konkurrensfördel mot de som inte gör det. 

Ett bra sätt att börja sin klimatrapportering är att börja rapportera utsläppen från sin egen verksamhet. Till hjälp finns det standarder och verktyg att förhålla sig till.  

Inom CommToAct samverkar vi för att accelerera branschens arbete med att mäta och minska koldioxidutsläppen från produktion och distribution av reklam och kommunikation. Vi vill också göra det enklare och mer tillgängligt att hitta standarder för mätning. 

3 steg som ni kan ta för att ert företag ska gå mot nettonoll. 

Steg 1. Minska utsläppen från er egen verksamhet 

För att stabilisera klimatet måste vi agera snabbt och med alla medel. Det viktiga är att vi mäter och minskar vårt klimatavtryck. Genom att mäta och rapportera vår påverkan kan vi få fler att påbörja sin resa mot nettonollutsläpp och även bidra till att skapa transparens i leveranskedjorna.

Det finns det många konsulter och verktyg att välja mellan, SME Climate Hub tillhandahåller ett kostnadsfritt verktyg som är specifikt framtaget för små och medelstora företag som vill komma igång med sin klimatredovisning. 

Steg 2. Minska utsläppen från reklamproduktion

Som en del av CommToAct samverkar vi i branschen för att accelerera arbetet med att minska koldioxidutsläppen från utveckling, produktion och distribution av marknadskommunikation och reklam.  

Du kan börja redan i dag 

Utsläpp från utveckling och produktion kan mätas genom att exempelvis använda det kostnadsfria verktyget AdGreen. Det finns även andra verktyg, till exempel Green Producers Tool, vilket dock inte kostnadsfritt att använda. 

AdGreen tillhandahåller en koldioxidkalkylator som är specifikt framtagen för användning inom annons- och reklamproduktion. Verktyget är framtaget i Storbritannien, men är anpassat till nationella förhållanden med nationella utsläppsfaktorer. 

AdGreen har även inspelade instruktionsfilmer online, inklusive en användarguide för koldioxidkalkylatorn. Det finns även guider för hur man bäst kan arbeta med miljöfrågan inom reklamproduktion, och vad som gör störst skillnad. Den här pdf:en ger en bra överblick.  

Steg 3. Minska utsläppen från medieköp och distribution 

Vårt mål är att aktivt bidra till att minska branschens klimatavtryck vid distribution och reklamköp. Vi vill kunskapslyfta branschen genom att dela information om möjligheter som finns tillgängliga på marknaden, tillhandahålla vägledning samt verka för en lokal standardiserad metod för att samla in data. 

Du kan börja redan i dag 

Det finns en rad kalkylatorer som kan mäta din kampanjs klimatavtryck baserad på generell tillgänglig forskning. De fungerar bra i utbildningssyfte samt som grund för övergripande redovisning och kompensation av klimatavtryck. Resultaten kan skilja sig en del baserat på vad kalkylatorn inkluderar från värdekedjan. Vissa kalkylatorer inkluderar själva distributionen av media i uträkningen, det vill säga avtrycket från att sända ut, skicka eller dela annonsmaterialet i fråga. Andra kalkylatorer inkluderar även konsumtionen av annonsmaterialet, till exempel utsläppen som genereras av energianvändningen i en TV eller mobiltelefon. 

Det här vill vi göra framåt!  

Att kompensera löser inte problemen utan vi behöver de facto minska utsläppen. Nästa steg är att ta oss bortom schabloniserade uträkningar och driva fram en generell standard som kan ligga till grund för noggranna och precisa klimatberäkningar i framtiden. En sådan metod behöver ett enhetligt sätt att samla in och redovisa data, både för produktion och distribution av reklam. Det är först vid implementationen av en sådan standard vi kan börja ställa krav på den specifika produktionen samt distributionen av reklam och därmed i förlängningen minska det faktiska klimatavtrycket från reklam och marknadsföring.  

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen