Arbetskultur & Hälsa

CommToAct People

Sveriges sjukaste bransch

Alltför många som arbetar i marknads-, reklam- och kommunikationsbranschen drabbas av psykisk ohälsa. Det har visats i flera av varandra oberoende rapporter de senaste åren. Skandia har genomfört en studie kring sjukskrivningar i Sverige – “Sveriges sjukaste yrke” och ett avsnitt rör psykisk ohälsa som i stor utsträckning är kopplad till utmattningsdepression eller utmattningssyndrom på grund av stress. Information och kommunikation är den bransch som toppar andelen nystartade sjukfall som beror på psykisk ohälsa (41% enligt 2019 års data). En annan global studie från WFA (World Federation of Advertisers) från 2023, avseende personer inom marknad-/reklam- och kommunikationsbranschen i Sverige, visar att ohälsan i vår bransch framför allt beror på stress, utmattning och depressioner (läs rapporten). 

Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom marknads- och kommunikationsbranschen, vilket sannolikt också är en bidragande faktor till den ökade psykiska ohälsan inom branschen. I rapporten ”MarknadsAvdelningen’23” ser vi en dramatisk ökning av antalet kanaler, system, data och specialister. Det blir mer av allt vilket skapar en komplexitet som är svår att hantera och navigera i. Vi ser också att marknadsavdelningens roll har blivit alltmer oklar med bristande ansvarsfördelning, långa beslutsvägar, komplicerade arbetsprocesser och samarbeten. Det är faktorer som får stor negativ inverkan på människors arbetsmiljö och även påverkar hälsan för de övriga inom marknads- och kommunikationsbranschen.

Detta säger något om vår bransch, och det är dags för oss att lyssna och agera. 

Så vad gör vi?

För att kunna agera krävs både kunskap och verktyg. Därför har vi sammanfattat de största riskfaktorerna, men också de viktigaste friskfaktorerna, som enligt forskning är avgörande för psykiskt välmående på arbetsplatsen. ”Friskfaktorer” för psykisk hälsa i arbetslivet är faktorer och förhållanden i arbetet som har en förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet. Vi har även sammanställt ett antal hjälpmedel som är enkla att applicera direkt för de som vill jobba aktivt för förändring, på arbetsplatsen, i branschen och för varje anställd individ. 

Friskfaktorer och riskfaktorer
De faktorer som enligt studier främst kopplats till psykiskt välbefinnande och stress-resiliens bland arbetstagarna är ett gott ledarskap, kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och anställningstrygghet. Riskfaktorer är egentligen motsatsen. Otydliga mål och ledarskap, ohållbara affärsmodeller, dåliga relationer mellan kund och byrå, brister i processer och otydliga mandat är områden som kan påverka vår psykiska hälsa negativt. Men det finns även riskfaktorer på ett mer övergripande, strukturellt plan, så som jämställdhet, mångfald och inkludering, som har stor negativ inverkan om de inte tillgodoses.  

Psykisk hälsa är affärskritiskt
Den psykiska ohälsan påverkar dels den befintliga personalens vilja att stanna kvar och trivas, dels branschens förmåga att attrahera ny kompetens. Dessutom är det både kostsamt och påverkar vår möjlighet att skapa affärsvärde framåt. Båda parametrarna är viktiga för branschens trivsel, tillväxt, utveckling och attraktionskraft.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen