Ordlista – vägledning kring vanliga miljöpåståenden

Det finns en mängd mer eller mindre tydliga miljöpåståenden som frekvent används i kommunikation. Här nedan har vi sammanställt en lista på några vanliga begrepp, en kort förklaring till hur begreppen kan förstås och en lite mer fördjupad beskrivning av vad man kan behöva tänka på vid användning av begreppen i marknadsföring. Ordlistan ska däremot inte läsas som ett facit på hur man använder nedanstående påståenden på ett lagligt sätt.

Ordlistan är framtagen i nära samarbete med Sveriges Annonsörers jurister, och innehåller viss fördjupande information om påståendena utifrån exempelvis lagar, rekommendationer och domstolsavgöranden. Kom ihåg att sammanhang och kontext alltid är avgörande för om kommunikationen kan anses som vilseledande eller ej samt att en bedömning alltid behöver göras i varje enskilt fall. Vissa av begreppen i ordlistan är vaga och ospecifika när de används utan närmre förklaring. Otydliga begrepp, där miljönyttan inte framgår tydligt, löper större risk att bedömas som vilseledande. Påståendenas innebörd kan bli tydligare om de förtydligas och sätts i ett sammanhang.

Läs mer här för en översiktslista där vi samlat information om vanliga regler, standarder och rekommendationer för marknadsföring med miljöpåståenden. Översiktslistan innehåller bland annat information om alla regler och rekommendationer som hänvisas till nedan.

Saknar du något i listan nedan är du varmt välkommen att kontakta oss.

Listan uppdaterades senast den 240531.

Ordlistan:

Miljövänlig / Bra för miljön / Grön / Klimatsmart / Hållbar / allmänna miljöpåståenden. 
Begreppen används ofta för att understryka att någonting har en positiv inverkan på miljö eller klimat. Påståendenas innebörd är inte helt tydlig och de kan sannolikt uppfattas på en rad olika sätt, exempelvis som att det som marknadsförs har en positiv effekt på miljön eller saknar en negativ sådan.

Läs mer

Av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation framgår att vaga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan, vilka kan ha en rad olika betydelser för konsumenterna, får användas endast om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Om så inte är fallet, ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificeras eller inte användas alls (läs mer). Enligt kommande EU-regler är allmänna miljöpåståenden som huvudregel förbjudna. Med allmänna miljöpåståenden avses enligt reglerna miljöpåståenden i skriftlig eller muntlig form, även genom audiovisuella medier, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium (börjar att gälla 2026, läs mer). 

Klimatkompensation
Klimatkompensation är när företag eller konsumenter betalar för eller utför en åtgärd som ska kompensera för de egna växthusgasutsläppen. Det kan exempelvis vara industriell koldioxidinfångning eller plantering av träd.

Läs mer

Enligt kommande EU-regler kommer det inte vara tillåtet att baserat på klimatkompensation påstå att en produkt har en neutral, minskad eller positiv miljöpåverkan när det gäller utsläpp av växthusgaser (börjar att gälla 2026, läs mer). Däremot kan man sannolikt även fortsättningsvis, såvida man inte kopplar det till miljöpåverkan av en specifik produkt, berätta i viss mån om de kompensationsprojekt man bedriver, betalar för eller erbjuder. Redan idag, innan de kommande EU-reglerna, ställer användning av miljöpåståenden som baseras på klimatkompensationer höga krav, detta illustreras bland annat av ett domstolsfall från patent- och marknadsdomstolen från 2023 där påståendet ”Netto noll klimatavtryck” prövades (läs mer).  

Cirkulär
Ett samlingsbegrepp som ofta används för att beskriva tjänster och produkter som bidrar till ett effektivt utnyttjande av resurser genom exempelvis delning, uthyrning, leasing, återanvändning eller återvinning. 

Läs mer

Av Internationella Handelskammarens miljö- och klimatriktlinjer från 2021 framgår att det för närvarande inte finns några globalt fastställda normer som kan tillämpas i samband med påståenden om att produkter eller processer är ”cirkulära”. Sådana påståenden måste enligt riktlinjerna bygga på en ändamålsenlig bedömning och det ska framgå av kommunikationen vad som avses och vad påståendet grundas på (läs mer)

Återvinningsbar
Innebär att en produkt, komponent eller förpackning kan återvinnas, exempelvis genom att materialet återförs till användning i form av råmaterial eller produkter.

Läs mer

Begreppet beskrivs i detalj i Internationella Handelskammarens miljö- och klimatriktlinjer. Bland annat framgår att där så behövs ska påståenden om återvinningsbarhet kvalificeras (förtydligas) med uppgift om att det aktuella retursystemets tillgänglighet är begränsad. Konsumenten ska som utgångspunkt kunna lämna produkten för vidare hantering i någon form av system och påståenden om återvinningsbarhet måste vila på en rimlig sannolikhet för att omvandling till en annan användbar produkt kommer att ske (läs mer).

Lägre utsläpp
När något beskrivs ha lägre utsläpp handlar det normalt om en jämförelse med klimatavtrycket hos en annan produkt/tjänst.

Läs mer

Av Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation framgår att jämförande påståenden ska vara preciserade och grunden för jämförelsen ska tydligt framgå (läs mer). Av Internationella handelskammarens miljö- och klimatriktlinjer följer att det till exempel är vilseledande att utan kvalificering (förtydligande) ange att en komponent har tillverkats med ”30 % lägre CO2-utsläpp” om dessa endast utgör en bråkdel av de utsläpp som produkten i sin helhet orsakar. Kvalificeringen behöver då sätta den relativt låga effekten av förbättringen i sitt sammanhang (läs mer).

Hållbar
Hållbarhetsbegreppet brukar anses innefatta såväl ekologisk/miljömässig, som ekonomisk och social hållbarhet.

Läs mer

Av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation framgår, avseende miljömässig hållbarhet, att endast där det finns utarbetade, generellt accepterade metoder för att mäta hållbarhet eller för att bekräfta att hållbarhet har uppnåtts, får påståenden som hävdar detta användas (läs mer).

Klimatneutral, klimatpositiv, koldioxidneutral
Med Klimatneutral brukar avses att det man beskriver inte bidrar med några ytterligare utsläpp av växthusgaser. Klimatpositiv brukar användas för att förmedla att klimatavtrycket inte bara är noll, utan till och med att mer växthusgaser tas bort från atmosfären än vad man släpper ut.

Läs mer

Av Internationella Handelskammarens miljö- och klimatriktlinjer framgår bland annat att det vid användning av påståenden om nyttan av åtgärder för att reducera koldioxid och andra växthusgaser ska framgå om det endast är CO2 som minskas eller alla växthusgaser. Påståendet ”klimatneutral” anses enligt riktlinjerna innebära att klimatavtrycket netto är noll, men i många fall kan noll utsläpp, CO2-neutral, CO2-negativ och klimatpositiv fortfarande bara uppnås genom kompensation, CO2-infångning eller CO2-krediter (läs mer). Se ovan under Klimatkompensation för mer information om vad man kan behöva tänka på vid användning av påståenden som rör klimatkompensationer.

Inga utsläpp, utan utsläpp
När man använder utan utsläpp kan en möjlig avsikt vara att tydliggöra att det som marknadsförs inte medfört några utsläpp överhuvudtaget.

Läs mer

Var alltid noggrann med vilken avgränsning som är relevant för att påståendet ska uppfattas på ett rättvisande sätt. Detta illustreras av Reklamombudsmannens beslut i ärende 2002–21 där Reklamombudsmannen bedömde att påståendet ”…en rymlig SUV utan utsläpp” var vilseledande avseende en elbil som vid körning inte släppte ut några växthusgaser eftersom ”utan utsläpp” kunde uppfattas på andra sätt än att det endast avsåg utsläpp vid körning (läs mer).

Förnybar energi eller el
Förnybar energi används ofta som begrepp för energi från källor som exempelvis sol, vind, vatten & biomassa. Denna typ av energi kommer från källor som ständigt förnyas och inte riskerar att ta slut. I begreppet innefattas exempelvis inte fossila bränslen som kol, men inte heller energi genom kärnkraft. För att garantera elenergis ursprung används i dagsläget ett offentligt system för ursprungsgarantier. Det är elektroniska certifikat som bekräftar hur elen har producerats och fungerar som ett kvitto på vilken källa elen kommer ifrån.

Läs mer

Begreppet förnybar energi har prövats av Reklamombudsmannens opinionsnämnd. I ett beslut i ärende 2110–214 bedömde RON att påståendet ”100 % förnybar el” av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som att den el som annonsören marknadsförde mot kunderna hade sitt ursprung i endast förnybara energikällor (läs mer). RON bedömde därmed att påståendet 100% förnybar energi kan används vid försäljning utifrån systemet om ursprungsgarantier, även om den el som kunden i och för sig får i sitt eluttag möjligen inte är förnybar. Motsvarande synsätt framgår av Internationella Handelskammarens miljö- och klimatriktlinjer där det uttrycks att elektricitet från förnybara källor inte kan särskiljas från konventionellt framställd el när den väl släppts ut i kraftnätet. Påståenden om att förnybar energi eller kraft används ska därför enligt ICC:s riktlinjer styrkas genom avtal med en elproducent eller en distributör, med elcertifikat eller annat liknande instrument som förhindrar dubbelräkning (läs mer).

Fossilfri energi eller el
Fossilfri energi är energi från källor som inte är fossila, däribland exempelvis kol, olja och naturgas. Medan all förnybar energi är fossilfri, är inte all fossilfri energi förnybar. Exempel på fossilfri energi som inte är förnybar är kärnkraft som använder uran, ett material som är begränsat.

Läs mer

Begreppet fossilfri el har prövats av Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen fann i ärende 2110–215 att ”Teckna nytt elavtal med fossilfri el” sannolikt gav en genomsnittskonsument i målgruppen intryck av att annonsören erbjuder el från fossilfria energikällor och att elen därmed har sitt ursprung i exempelvis sol-, vind-, vatten-, eller kärnkraft. Man bedömde vidare att påståendet var begränsat till de energikällor som den marknadsförda elen hade sitt ursprung i. Påståendet ansågs därmed, i och med att det var tydligt vad det avsåg, inte förmedla att marknadsförarens verksamhet var fossilfri i stort (läs mer).

100% Fossilfri, fossilfri
Begreppet Fossilfri tar till skillnad från fossilfri el inte nödvändigtvis endast sikte på fossilfri energi. Det kan exempelvis tänkas innefatta även annan användning av fossilt material.

Läs mer

I ett beslut från Reklamombudsmannens opinionsnämnd i ärende 2112–277 prövades användning av påståendet ”100% fossilfritt” då det förekom på annonsörens paketboxar. Då det saknades ett förtydligande av ”100 % fossilfri” bedömde nämnden att påståendet kunde komma att upp­­fattas på en rad olika sätt, exempelvis som att annonsörens verksamhet i stort är helt fossilfri eller som att tran­sporterna till annonsörens paketboxar sker med fossilfritt bränsle. Eftersom påståendet enligt nämnden riskerar att uppfattas med en mer långt­gående innebörd än vad annonsören anfört, att det avser fossilfria transporter till paketboxarna, bedömdes det vilseledande (läs mer). Ärendet belyser vikten av att avgränsa ett påstående så att det uppfattas på ett rättvisande sätt av mottagaren.

Hållbarhetsmärkningar, miljömärkningar
Hållbarhetsmärkningar innefattar olika former av märkningar om en produkts miljömässiga eller sociala egenskaper, exempelvis Svanen, Krav med flera.

Läs mer

I kommande EU-regler tillkommer krav på användning av hållbarhetsmärkningar genom att det blir otillåtet att använda en hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter. Med certifieringssystem avses enligt de nya reglerna ett kontrollsystem från tredje part som intygar att en produkt, en process eller en affärsverksamhet uppfyller vissa krav som tillåter användning av en motsvarande hållbarhetsmärkning, vars villkor, inklusive krav, är allmänt tillgängliga och uppfyller vissa kriterier (börjar gälla 2026, läs mer). Av ett domstolsavgörande från 2022 framgår att en märknings innebörd eller betydelse som huvudregel behöver klargöras för konsumenten då märkningen används i marknadsföring. Möjligen kan det räcka att exempelvis länka till där konsumenten kan läsa ta del av den informationen (läs mer).

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen