DEI på arbetsplatsen

CommToAct People

Ökad mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) på arbetsplatsen

För att kunna arbeta medvetet med att öka inkludering, jämlikhet och mångfald, så räcker det inte med att det finns med i vår marknadsföring och kommunikation, vi måste också själva jobba med ökad mångfald och inkludering på våra arbetsplatser.

Vi vet att kreativiteten är högre i icke homogena grupper och att företag som jobbar med inkludering blir relevanta för fler köpstarka målgrupper. Ändå är marknads- och kommunikationsbranschen för dålig på mångfald och inkludering tycker många som jobbar här.

Det visar en omfattande studie över hur väl man lyckats med mångfaldsarbetet i marknads- och kommunikationsbranschen, Global DEI Census. Resultaten av undersökningarna sammanfattas i ett inkluderingsindex, som bygger på tre faktorer – känslan av tillhörighet, frånvaron av diskriminering och förekomsten av förnedrande beteende på arbetsplatsen. Här konstateras att resultaten inte är speciellt uppmuntrande. Kvinnor och andra underrepresenterade grupper är i ett internationellt genomsnitt sämre representerade bland marknadsförare och kommunikatörer än bland långtradarchaufförer.

Sverige uppmärksammades här som en av de marknader som utvecklats minst. Bara tre av tio sade sig se förbättringar. Totalt ligger Sverige en aning bättre till på inkluderingsindex, jämfört med det samlade internationella resultatet. Vi når upp till 66 procent mot 63 procent internationellt.Men många svenska resultat ligger på en lägre nivå år 2023 än år 2021.

Färre håller med om att deras arbetsgivare gör konkreta åtgärder för att skapa mångfald och inkludering. Där ligger sverige på 60 procent jämfört med den globala nivån som är 70. Och bara 30 procent håller med om att branschen utvecklats positivt när det gäller mångfald och inkludering.

Känslan av tillhörighet är lägre för alla underrepresenterade grupper, jämfört med majoriteten men det är tydligt att de grupper som upplever störst hinder är personer med funktionsvariationer och personer med annat etniskt ursprung. I dessa grupper uppger en dryg fjärdedel av de svarande att de överväger att sluta på sina arbetsplatser på grund av diskrimineringen eller känslan av bristande tillhörighet. Nästan lika många funderar på att lämna branschen helt och hållet. (Den svenska delrapporten av Global DEI Census 2023 kan laddas ner här.

Vi behöver attrahera ny talang till kommunikationsbranschen

För att attrahera ny och mångfacetterad talang och kompetens till vår bransch krävs en helhetsstrategi. Det innebär att vi behöver genomföra flera olika åtgärder. Vi måste informera, engagera och inspirera både unga individer och personer från olika bakgrunder, så att de tidigt inser att kommunikationsbranschen är tillgänglig, passar dem och att branschen dessutom behöver större mångfald. Det är också viktigt att vi stödjer och uppmuntrar de som redan har ambitioner eller intresse att söka sig till vår bransch. För att göra detta på ett effektivt sätt är det avgörande att vi skapar och upprätthåller en inkluderande kultur inom vår bransch. Dessutom behöver vi sätta upp konkreta mål för förändringen och följa upp dem noggrant för att säkerställa framsteg.

Rekrytera på potential och inte på magkänslan

Genom en kompetensbaserad rekrytering attraherar vi rätt talanger och säkerställer att vi uppfyller lagkraven för CSR (Corporate Social Responsibility) samtidigt som vi bygger en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Varför är det då rätt och viktigt att öka mångfalden inom marknad- och kommunikationsbranschen?

Det handlar om mer än bara rättvisa. Att alla ska ha lika möjligheter att arbeta inom kommunikationsbranschen är självklart, men det finns också ytterligare vinster att hämta. Forskning visar entydigt att arbetsplatser och arbetskulturer som präglas av mångfald, jämlikhet och inkludering blir mer kreativa, innovativa och lönsamma.

Kreativitet och innovation utgör grundläggande byggstenar för effektiv kommunikation. Utan dessa förmågor når vi inte ut och berör våra målgrupper på ett meningsfullt sätt. För att vara framgångsrik och relevant i vår kommunikation måste vi förstå och spegla våra mottagare, våra målgrupper. Därför behöver våra team också spegla den mångfald som finns i våra målgrupper.

Genom att rekrytera mer mångfald till marknad- och kommunikationsbranschen blir både våra arbetsplatser och det innehåll vi skapar mer relevant, representativt, inkluderande och lönsamt. Detta inte bara i linje med CSR-krav, utan även som en hållbar väg mot att bygga en starkare och mer framgångsrik verksamhet på lång sikt.

Här finner du vår snabbguide hur du lyckas i din nästa rekrytering.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen